Cách khai báo C/O mẫu D điện tử trên tờ khai hải quan như thế nào

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cách kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN, được cấp kể từ ngày 1/1/2018.

khai-bao-co-mau-d-dien-tu-tren-to-khai-nhu-the-nao

Thao tác khai báo CO trên phần mềm theo quy định theo quy định. Ảnh minh họa.

Theo đó, trường hợp người khai hải quan khai Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu D điện tử để được xem xét hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì cách thức khai số tham chiếu của C/O điện từ và ngày cấp trên tờ khai hải quan được thực hiện như cách sau:

Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc: ##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##, trong đó DDMMYYYY (8 ký tự): là ngày cấp C/O (DD: Ngày; MM: Tháng; YYYY: Năm); ZZZZZZZZZZ: Là số tham chiếu của C/O.

Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc: ##DDMMYYYYZZZZZZZZZZ###DDMMYYYYZZZZZZZZZZ##.

Trường hợp chưa có Giấy chứng nhận xuất xứ C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục khai báo hải quan, người khai hải quan khai báo việc bổ sung giấy chứng nhận xuất xứ C/O trên tờ khai hải quan tại thời điểm làm thủ tục khai báo hải quan tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O…

Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” theo cấu trúc trên. Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và muốn bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O sau thời điểm làm thủ tục khai báo hải quan, người khai hải quan khai báo bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O tại chỉ tiêu 32 “chứng từ đi kèm” của tờ khai hải quan để được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi khai báo bổ sung C/O.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng có hướng dẫn cách thức tiếp nhận và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O của công chức hải quan.

>>Muốn được hưởng form C/O ưu đãi, lưu ý việc khai báo trên tờ khai hải quan

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*