Cơ cấu lại Tổ chức Hải quan tinh gọn, hợp lý

Triển khai Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể chức năng các vụ, cục, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan với mục tiêu toàn ngành Hải quan cơ cấu lại các đầu mối, tổ chức tinh gọn, hợp lý, phù hợp với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa trong giai đoạn mới.

Hai-quan-viet-nam

Cơ cấu lại tổ chức đảm bảo việc quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị.

Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg thay thế Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15-1-2010 và có hiệu lực từ 5-2-2016. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Quyết định 65 đã bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của Luật Hải quan và các văn bản có liên quan.

Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, triển khai Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg, Tổng cục Hải quan đã xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, cục thuộc Tổng cục và Cục Hải quan tỉnh, thành phố; xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Phòng, Chi cục Hải quan và đơn vị tương đương do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành. Các Quyết định này sẽ được xây dựng theo hướng đồng bộ với các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định cụ thể về tổ chức bộ máy từ cấp Vụ, Cục đến các Phòng, Chi cục và các đơn vị tương đương trong toàn ngành Hải quan. Xem Dịch vụ hải quan

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan, đảm bảo việc quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương và tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị, hệ thống bộ máy tổ chức Hải quan sẽ được cơ cấu lại đầu mối theo hướng tinh gọn, hợp lý, nhiệm vụ và địa bàn của Hải quan các cấp.

Để thực hiện công tác này, Vụ Tổ chức cán bộ đã rà soát đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn về biên chế, khối lượng công việc của các Vụ, Cục thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cơ cấu tổ chức của cấp Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Đồng thời bám sát yêu cầu về thực tế công việc, quy mô, tính chất hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đặc thù, điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa bàn để đưa ra những tiêu chí để thống nhất mô hình tổ chức các đơn vị này, với mục tiêu xây dựng bộ máy phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa, hướng tới mô hình xử lý tập trung.

Theo đó, khối cơ quan Tổng cục Hải quan (Tổ chức Hải quan ở trung ương) với 16 đơn vị đầu mối cấp Vụ, Cục sẽ có những thay đổi căn bản về mô hình và cơ cấu tổ chức. Tại các Vụ thuộc Tổng cục Hải quan sẽ không thành lập tổ chức cấp phòng theo tinh thần của Nghị Quyết 39/NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị và Quyết định 2218/QĐ-TTg ngày 10-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ… Nhiệm vụ chính của các đơn vị này sẽ tập trung vào việc hoạch định, xây dựng chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chính sách.

Tại địa phương, giữ nguyên 34 Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố như hiện nay với chức năng nhiệm vụ vẫn là thực hiện quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn được giao quản lý theo hướng nâng cao và tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ như kiểm soát chống buôn lậu và kiểm tra sau thông quan. Theo đó, tại các Cục Hải quan sẽ sáp nhập Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm vào Đội Kiểm soát Hải quan hoặc tại những địa phương không phải là địa bàn nóng về ma túy sẽ sáp nhập Đội phòng chống ma túy vào Đội Kiểm soát Hải quan. Theo đó có những đơn vị Hải quan sẽ chỉ có một đầu mối kiểm soát nhằm tập trung, tạo thành một khối thống nhất tăng cường sức mạnh cho lực lượng kiểm soát hải quan.

Cấp Chi cục Hải quan với chức năng nhiệm vụ định hướng sẽ là tập trung thực hiện thủ tục hải quan và kiểm soát công khai cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục hải quan.

Đối với các Chi cục Kiểm tra sau thông quan, đáp ứng yêu cầu thực hiện quy định mới của Luật Hải quan 2014 vừa phù hợp với nội dung Đề án tăng cường năng lực kiểm tra sau thông quan đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định 1202/QĐ-BTC ngày 24-5-2013), và căn cứ vào tình hình thực tế, Tổng cục Hải quan dự kiến giảm số Chi cục Kiểm tra sau thông quan tại các Cục Hải quan địa phương.

Hiện nay 34/34 Cục Hải quan địa phương đều có Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Tuy nhiên, do quy mô, tính chất công việc và địa bàn quản lý khác nhau, bên cạnh đó, theo Điều 79 Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật quy định Chi cục trưởng Chi cục Hải quan được ban hành quyết định và tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan. Cùng với đó, triển khai Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS thì dữ liệu được xử lý tập trung tại Tổng cục và truyền trực tiếp để Chi cục Hải quan thực hiện việc thông quan hàng hóa. Do vậy, công việc tham mưu về nghiệp vụ tại cấp trung gian (cấp Cục Hải quan) sẽ giảm và không cần phải xử lý nhiều các việc sự vụ.

Do đó, tổ chức bộ máy của lực lượng kiểm tra sau thông quan tại địa phương dự kiến được sắp xếp lại và giảm còn 13 Chi cục Kiểm tra sau thông quan tại 13 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Đối với 21 Cục Hải quan địa phương còn lại sẽ giao cho Cục Kiểm tra sau thông quan quản lý theo vùng (3 miền Bắc, Trung, Nam). Đồng thời tại một số Chi cục Hải quan có khối lượng công việc lớn và phức tạp sẽ thành lập Đội Kiểm tra sau thông quan thuộc Chi cục (dự kiến 10 Đội tại các Chi cục Hải quan sân bay và cảng biển quốc tế).

Còn các Chi cục Hải quan có quy mô nhỏ hơn, bố trí công chức chuyên trách thực hiện kiểm tra sau thông quan tại Đội Quản lý thuế; trường hợp Chi cục không tổ chức Đội Quản lý thuế thì bố trí tại Đội Nghiệp vụ; trường hợp Chi cục không tổ chức Đội Quản lý thuế và Đội Nghiệp vụ thì bố trí tại Đội Tổng hợp. Đối với Chi cục Hải quan không có tổ chức cấp Đội, bố trí bộ phận kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan.

Các tổ chức hải quan ở trung ương:

a) Vụ Pháp chế;

b) Vụ Hợp tác quốc tế;

c) Vụ Tổ chức cán bộ;

d) Vụ Thanh tra – Kiểm tra;

đ) Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh);

e) Cục Giám sát quản lý về hải quan;

g) Cục Thuế xuất nhập khẩu;

h) Cục Điều tra chống buôn lậu;

i) Cục Kiểm tra sau thông quan;

k) Cục Tài vụ – Quản trị;

l) Cục Quản lý rủi ro;

m) Cục Kiểm định hải quan;

n) Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan;

o) Viện Nghiên cứu Hải quan;

p) Trường Hải quan Việt Nam;

q) Báo Hải quan.

Các tổ chức quy định từ Điểm a đến Điểm n Khoản này là tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ Điểm o đến Điểm q là tổ chức sự nghiệp.

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*