Mã loại hình A12 làm thủ tục hải quan ở đâu?

Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01.4.2015 kèm Bảng mã loại hình và hướng dẫn (thay thế Công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014) về việc phân loại mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS; Để thực hiện thống nhất việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình trên Hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình khi thực hiện thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan giấy khi triển khai thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

vnaccs-vcis-maika

Khi khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS phải lựa chọn loại hình phù hợp. Ảnh minh họa

Theo đó ghi chi tiết như sau: Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu): Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

Như vậy đối với loại hình này, sẽ không làm thủ tục tại Chi cục hải quan cửa khẩu mà đăng ký tại Chi cục hải quan chủ quản, nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Xem toàn bộ Công văn số 2765/TCHQ-GSQL.

Maika Logistics

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*