NPL tiêu hủy không được miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, buộc tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng hàng hóa không XK được buộc phải tiêu hủy … không thuộc các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế NK. Xem dịch vụ hải quan tại Tp.HCM

nguyen-phu-lieu-tieu-huy-khong-duoc-mien-thue-hoan-thue-nhap-khau

Nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất bán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy cũng là trường hợp không được miễn thuế, hoàn thuế NK. Ảnh minh họa

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu bị buộc tiêu hủy.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thì: “Trường hợp hàng hóa XK là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK phải NK trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì tổ chức, cá nhân không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu NK sản xuất ra số hàng hóa XK phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải NK trở lại đó;

Trường hợp cơ quan Hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu NK sản xuất ra số hàng hóa XK phải NK trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải NK trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó”.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điều 103, Điều 104 Thông tư Thông tư số 38/2015/TT-BTC các quy định trường hợp miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK nhưng phải NK trở lại Việt Nam, buộc tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK nhưng hàng hóa không XK được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư NK nhưng không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất bán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy… không thuộc các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

Cùng với đó, phân tích chính sách thuế GTGT đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan cho biết, chính sách thuế GTGT theo quy định tại Điều 2, Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 và khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì: trường hợp doanh nghiệp XK hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK nhưng phải NK trở lại Việt Nam, buộc tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK nhưng hàng hóa không XK được buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư NK nhưng không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy; nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất bán thành phẩm nhưng không đạt yêu cầu buộc phải tiêu hủy… thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

>>Hàng hóa SX từ hoạt động tái chế được miễn thuế XK

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*