QĐ số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 về việc áp dụng thuế suất thông thường

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017; sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTg, thay thế cho Phụ lục tương ứng tại Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016.

Quyet-dinh

Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 6/4/2016 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.

>>Tải toàn bộ Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11 tại đây

>>Ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 01/01/2018

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*

Girl Cams Ten Sex Resizable Theme